تبلیغات
الکترونیک - ابزار دقیق - کنترل - لحیم کاری
 
الکترونیک - ابزار دقیق - کنترل
سه شنبه 10 شهریور 1394

دود و بخارات سمی هنگام لحیم کاری


              
همه ما با لحیمکاری و قلع و سرب و الکل و تینر در رابطه با کار برق و الکترونیک سروکار داریم.
تماس پوستی و تنفس دود و بخارات این مواد دارای عوارض جدی است که باید از آنها اطلاع داشته باشیم.

با جستجو و مطالعه ، مجموعه اطلاعات ذیل بدست آمده است:


-
 دود ناشی از فلاکس و روغن لحیم، باعث کاهش ظرفیت تنفسی افراد می شود.


-  در حین لحیمکاری با هویه (که بین 300 تا 450 درجه دمادارد) و نیز کار با وان قلع یا دستگاه WAVE SOLDERING یا REFLOW SOLDERING ....
   
مقداری از قلع و سرب تبخیر می شود و به همراه دود ها و بخارات می تواند وارد مجاری تنفسی و ریه شود که عوارض ذیل را به همراه دارد :

  قلع : عوارض پوستی و پنومو کنیوز خوش خیم


 
سرب : قولنج روده - ناراحتی معده و روده- کم خونی و ضعف - تخریب سلسله اعصاب


 
تینر : حساسیت پوستی

                        ************************************************************************* 
بررسی پارامترهای اسپیرومتری و فراوانی علائم تنفسی در پرسنل لحیم كاری در یك كارخانه تولید لوازم الكترونیك
 
( گروه طب کار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی تهران(
 
 
مقدمه:  

با توجه به مواجهات ریوی متعدد لحیم کاران در صنایع الکترونیک نظیر اسیدها، قلیاها و Fume های لحیم کاری، این مطالعه بر روی 107 نفر از پرسنل لحیم کار و اداری یک کارخانه تولید لوازم الکترونیک در تهران جهت بررسی تاثیر لحیم کاری بر عملکرد ریه در دراز مدت صورت گرفت.

روش بررسی:

 ابتدا 47 نفر لحیم کار و 66 نفر غیر لحیم کار (مجموعا 107 نفر) به طور تصادفی انتخاب شدند. کلیه افراد لحیم کار در بخش لحیم کاری دستی مشغول به کار بوده و از سیم لحیم شامل آلیاژی از سرب و قلع و روغن مخصوص لحیم کاری (Flux) استفاده می کردند. افراد غیر لحیم کار در بخشهای اداری همان کارخانه و در ساعات کاری و نوبت کاری مشابه با لحیم کاران مشغول به کار بوده و هیچگونه سابقه لحیم کاری نداشتند. پس از تکمیل پرسشنامه استاندارد تنفسی، برای هر فرد حداقل 3 نوبت اسپیرومتری قبال قبول در شرایط یکسان و مطابق با معیارهای (ATS) انجام گرفت. (افراد سیگاری وارد این مطالعه نشدند).

نتایج:

در مقایسه پارامترهای اسپیرومتری بین 2 گروه لحیم کار و غیر لحیم کار اختلاف معنی داری بین میانگین FEF25-75% مشاهده شد (p=0.03). همچنین بین میانگین (p=0.026) FEV1/FVC و میانگین (P=0.04) PEFR در گروه لحیم کار و غیر لحیم کار اختلاف معنی دار بود. پس از کنترل فاکتور مخدوش کننده سن، رابطه معنی داری بین میزان سال های اشتغال به لحیم کاری و کاهش پارامترهای اسپیرومتری در مورد FEF25-75% و FEVl/FVC به دست آمد. ضرایب به دست آمده به ترتیب: (P=0.02) CC=0.24 و (P=0.002) CC=0.32 بود. همچنین فراوانی علایم تحریک چشم و بینی در گروه لحیم کار نسبت به گروه غیر لحیم کار به طور معنی داری بیشتر بود (p=0.007). در مورد سرفه و تنگی نفس مرتبط با کار تفاوت بین دو گروه معنی دار نبود.

نتیجه گیری:

به نظر می رسد لحیم کاری در مطالعه فوق عامل کاهش پارامترهای اسپیرومتری با الگوی انسدادی به ویژه در مجاری هوایی کوچک (Small airway) است. این مطالعه در راستای مطالعات قبلی انجام شده در سایر کشورها، نیاز به اقدامات پیشگیرانه در این حرفه نظیر استفاده از تهویه موضعی موثر و استفاده از مواد جایگزین در این صنعت را بیش از پیش مورد تاکید قرار می دهد.

                *******************************************************************************


مسمومیت با سرب

تاریخچه سرب :

سرب از اولین فلزاتی است كه بشر استفاده از آن راآموخت ایرانیان ،یونانیان و رومیان باستان از آن برَای ساخت سكه لعاب كوزه ، ساخت لوله های آب رسانی وظروف آشپزخانه استفاده می كردندبا گذشت زمان استفاده از آن سرعت گرفت وامروزه بین فلزات غیر آهنی بیشترین مصرف را دارد و باعث شا یع ترین مسمومیت شغلی (ساتورنیسم)میگردد. سرب فلزی است به رنگ خاكستری مایل به آبی ،چكش خوار كه در برابر خوردگی مقا وم میباشد این فلز در بدن انسان هیچ گونه وظیفه بیولوژیكی مفیدی ندارد.

مصارف سرب  :

بیشترین میزان سرب دركارخانه های باتری سازی،كابل سازی آلیاژسرب و قلع در لحیم كاری ساخت ورقهای سرب جهت كنترل صدا و ارتعاش و اشعه رادیواکتیو اكتیو ،ساخت گلوله،تهیه رنگها و لاستیک پلاستیك،شیشه طبی وغیره حشره كش ها لعاب سفال وچینی ولعاب موزاییك استفاده میشود. تركیبات آلی سرب مانند تترا اتیل سرب و تترا متیل سرب به عنوان ضد ضربه در سوختها بكار می رود.
سرب در همه جا وجود دارد و محیطی را نمی توان یافت كه فاقد سرب باشد از این رو جذب از طریق هوای محیط ،غذا و نوشیدنی ها غیر قابل اجتناب ست.تماسهای شغلی شایعترین ومهمترین راه مواجهه از منابع غیر طبیعی است.نکته ای كه ذكر آن ضروری است اینكه صرف وجود سرب در محیط كار دلالت بر خطر مسمومیت ندارد ارزیابی احتمال خطر باید بر اساس اندازه گیری و پایش سرب هوا و نمونه گیری از محلهای مشخص ، در نظر گرفتن اندازه ذرات ،مدت مواجهه ، غلظت مواد ،رعایت اصول كنترل مهندسی ،استفاده از وسایل حفاظت فردی و اندازه گیری سرب خون كارگران اشد.

 بطوركلی عواملی كه میزان خطر مواجهه شغلی را مشخص می كند به سه دسته تقسیم می گردد:
الف- فرایندهای كاری كه در آنها حرارت زیاد بیش از 1000 درجه وجود دارد این فرایند سبب تشكیل گردوغبار و دمه های بیشتری میگردد.
ب- رعایت اقدامات پیشگیری فنی نظیر تهویه عمومی وموضعی
ج- بهداشت و پاكیزگی محیط كار
عملیات معدنكاری باعث تولید مقادیر زیادی گردوغبار ودمه می گردد.كارگرانی كه از قراضه ها سرب را بازیافت می كنند وكارگران شاغل در كارخانجات هنگامی كه توسط اسپری رنگ پاشی و نقاشی می كنند بیشتر در معرض خطر هستند كارگران برشكار و جوشكار در اثر برداشتن پوشش سربی روی صفحات و كارگران كارخانجات مهمات سازی واسلحه سازی ،شیشه سازهادر مواجهه با مقادیرقابل توجهی از سرب می باشند افراد ساكن در مناطق مجاور كارخانجات ذوب سرب ممكن است در اثر آلودكی هوا آب و خاك با سرب مواجهه داشته با باشند.


جذب سرب :

مهمترین راه جذب سرب از طریق ااستنشاق میباشد و جذب گوارشی در مرحله دوم قرار می گیرد كمبود آهن و كلسیم وغذاهای چرب باعث افزایش جذب گوارشی سرب می گردد
استخوان محل اصلی رسوب سرب است كه مانند كلسیم در استخوان تجمع می یابد و به مرور زمان مقدار آن افزایش می یابد سرب بسیار آهسته از بدن دفع می گردد و راه عمده آن از طریق كلیه صورت می گیرد وراههای دیگر دفع سرب شامل مدفوع ، مو ناخن دندانها وپوسته ریزی و.. است. دفع سرب از شیر مادر باعث در معرض خطر قرار گرفتن شیرخوار می گردد.مدت زمانی كه نیمی از سرب از بدن دفع می گردد بین 5 تا 10سال می باشد. در داخل سلول سرب با آنزیمهای سلولی متعددی از قبیل آنزیمهای سنتز هم تداخل ایجاد می كند سرب به غشای میتو كندری اتصال یافته و مانع سنتز پروتئین و اسید های آمینه می گردد.

 

بطور كلی سرب موجود در بدن چهار جایگاه دارد كه عبارتند از:


. خون واعضای داخلی بدن
.
پوست وعضلات
.
استخوان
.
عوارض سرب


عوامل خونی :

 در مسمومیت سرب آنمی یك علامت مشخصی است آنمی در بالغین معمولا خفیف تا متوسط و در اطفال گا هی شدید است.

كم خونی به علت مهار سنتز همو گلوبین وكا هش طول عمر گلبولهای قرمز ایجاد میشود.آنمی سرب اغلب با رنگ پریدگی پوست همراه است كه تناسبی باشدت بیماری ندارد.


عوارض عصبی :


كه به صورت التهاب مغز تظاهرات عصبی ناشی از سرب شامل سردرد وضعف حافظه ،اختلال در تمركز حواس،بی قراری ،سر گیجه می باشد استفراغ ممتد و جهنده،بی حالی و خواب آلودگی می باشد.فلج سربی وافتادگی مچ دست حالت شایع بیماری است.


عوارض كلیوی :


ناراحتی كلیه كه به صورت كاهش بازجذب اسیدهای آمینه ،گلوكز،اسید سیتریك و فسفات تظاهر می كند افزایش اوره خون كه باعث رسوب كریستالهای اسید اوریك (اوره)در مفاصل میگردد كه این حالت مشابه بیماری نقرس می باشد.


عوارض گوارشی :


علائم شامل كا هش اشتها ،اختلال در هضم غذا،اسهال و یبوست میباشد.
از نشانه های مشخص دیگر مواجهه با سرب خطوط آبی رنگ روی لثه(حاشیه بورتون) می باشد.از عوارض دیگر تماس با سرب از دست دادن دندانها در سنین پایین و افزایش فشار خون می باشد


پیشگیری :


- اقدامات فنی شامل استفاده از سیستم تهویه عمومی و موضعی در محل کار
- جایگزینی سرب با موادی كه دارای سمیت كمتر می باشند
-
 پاكیزگی محیط كار و بهداشت فردی
       همیشه د ستهای خود را قبل خوردن و آشامیدن بشویید
       هنگامی كه در محل كار خود هستید تنها در محلهای تعیین شده بخورید و بیاشامید
       كف اتاقها به جای جارو كشیدن با جاروبرقی ودستمال پاكیزه نمایید تا از پخش شدن
       گردو غبار سرب جلوگیری گردد.
- اندازه گیری سرب هوای كارگاه
- استفاده از وسایل حفاظت فردی
- معاینات قبل از استخدام
    هدف از این كار عدم جایگزین نمودن كارگران مبتلا به بیمایهایی كه فرد رابا مواجهه با سرب حساستر می كند شامل آنمی  عادت به جویدن ناخن بیماریهای قلبی-عروقی زخم معده بیماری عصبی وروانی بیماری كبد و كلیه و...
- ر‍‍‍‍ژیم غذایی مناسب
- مصرف سه وعده غذا در طول شبانه روز
- مواد غذایی مصرفی غنی از كلسیم و آهن باشد
               به منظور كمك به جذب آهن مواد غذایی حاوی ویتامین ث (لیمو , گوجه ، پرتغال و …)مصرف گردد.


منبع
نوع مطلب : برق، الكترونیك، 
برچسب ها : دود لحیم، قلع، سرب،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 12 شهریور 1394 05:14 ب.ظ
جالب بود .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

 
 
بالای صفحه